อายุทางธรณีวิทยา

ผู้จัดทำอายุทางธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ลำดับชั้นหินคำถามท้ายบท

  

         การหาอายุทางธรณีวิทยา  มี  2  วิธีีการ  คือ

              1.  อายุเปรียบเทียบ (relative  age)  เป็นการหาอายุหิน โดยการนำข้อมูลลักษณะโครงสร้างของหินหรือ

ซากดึกดำบรรพ์ที่ทราบอายุ ไปเปรียบเทียบกับช่วงเวลาทางธรณีวิทยา หรือธรณีกาล (geologic age)  ดังตาราง

รูปที่ 1 ก็สามารถบอกอายุของหินว่าอยู่ในยุคใด หรือช่วงอายุเป็นเท่าไรได้

รูปที่ 1 ซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบเทียบกับตารางธรณีกาล

              2.  อายุสัมบูรณ์ (absolute  age)  เป็นการหาอายุของหินหรือซากดึกดำบรรพ์  โดยใช้วิธีคำนวณจากครึ่งชีวิต

ของธาตุกัมมันตรังสีที่อยู่ในหิน หรือซากดึกดำบรรพ์นั้น ๆ ซึ่งสามารถบอกเป็นจำนวนปีที่ค่อนข้างแน่นอน

              ธาตุกัมมันตรังสีที่นิยมนำมาหาอายุสัมบูรณ์ ได้แก่  ธาตุคาร์บอน-14  ธาตุโพแทสเซี่ยม-40 ธาตุเรเดียม-226

และธาตุยูเรเนียม-238 เป็นต้น

[ 4. การหาอายุทางธรณีวิทยา วิธีใดที่มีสามารถบอกจำนวนปีได้แน่นอน ]

[ 5. การหาอายุทางธรณีวิทยาแบบอายุเปรียบเทียบทำได้โดยนำตัวอย่างหินหรือซากดึกดำบรรพ์เปรียบเทียบกับอะไร ]

[ 6. ตารางธรณีกาลได้แบ่งยุคต่าง ๆ ออกเป็นกี่ยุค ]

[ 7. ปัจจุบันเราอยู่ยุคใดของตารางธรณีกาล ]

[ 8. ไดโนเสาร์อยู่ใสยุคใดของตารางธรณีกาล ]

[ 9. สิ่งมีชีวิตชนิดแรกของโลกเกิดขึ้นยุคใดของตารางธรณีกาล ]