วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (รหัส ว 42102) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 5
เรื่อง เอกภพ และกาแล็กซี จำนวน 10 ข้อ
โดย ครูอภิชาติ มาตรมูล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับการกำเนิดของเอกภพ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน คือทฤษฎีอะไร
   เอกภพ
   บิกแบง
   สัมพันธภาพ
   ดาราศาสตร์

ข้อที่ 2)
ทฤษฎีตามข้อ 1 ได้อธิบายหลักการสำคัญไว้ว่าอย่างไร
   พระเจ้าเป็นผู้สร้าง
   ธรรมชาติเป็นผู้สร้าง
   มวลเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้
   พลังงานเปลี่ยนรูปเป็นมวลได้

ข้อที่ 3)
อนุภาคมูลฐานที่มีขนาดเล็กที่สุด ในการให้กำเนิดเอกภพ เรียกว่าอะไร
   ควาร์ก
   โปรตอน
   นิวเคลียส
   อิเล็กตรอน

ข้อที่ 4)
เอกภพ มีอายุประมาณเท่าไร
   15,000 ล้านปี
   10,000 ล้านปี
   5,000 ล้านปี
   1,000 ล้านปี

ข้อที่ 5)
เอกภพ มีรัศมีไม่น้อยกว่าเท่าไร
   15,000 ล้านปีแสง
   10,000 ล้านปีแสง
   5,000 ล้านปีแสง
   1,000 ล้านปีแสง

ข้อที่ 6)
ปัจจุบันนี้เอกภพ มีการเคลื่อนที่อย่างไร
   อยู่นิ่ง
   เคลื่อนที่เข้ามารวมกัน
   ขยายตัวออกจากกัน
   ยังไม่มีข้อมูล

ข้อที่ 7)
การเรียงลำดับจากสิ่งที่มีขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่ ในข้อใดถูกต้อง
   กาแล็กซี ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ เอกภพ
   ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี เอกภพ
   กาแล็กซี ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ เอกภพ
   ดาวฤกษ์ กาแล็กซี ดาวเคราะห์ เอกภพ

ข้อที่ 8)
ระบบสุริยะ อยู่ในกาแล็กซีใด
   กังหัน
   ทางช้างเผือก
   แอนโอรเมดา
   แมกเจลแลน

ข้อที่ 9)
กาแล็กซีของเรา สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในคืนเดือนมืด อยู่ในทิศใด
   ใต้
   เหนือ
   ตะวันตก
   ตะวันออก

ข้อที่ 10)
กาแล็กซี หนึ่ง ๆ มีรัศมีประมาณเท่าไร
   150,000 ปีแสง
   100,000 ปีแสง
   50,000 ปีแสง
   10,000 ปีแสง