ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2547
                                                                                            งานวัดผล  ฝ่ายวิชาการ    โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
                                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ชั้น                                                             ระดับผลการเรียน        
        4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 มส. รวม
1 ท31101 ภาษาไทย 1  1/1 - 1/7 35 38 71 50 44 11 5       254
2 ท31201 การอ่านและพิจารณาหนังสือ ม.1 25 16 10 9 2 5 1       68
3 ท32102 ภาษาไทย 2  2/1 - 2/7 21 34 39 65 43 37 16 6 2   263
4 ท32202 เสริมทักษะภาษาไทย ม.2 24 14 8               46
5 ท33103 ภาษาไทย 3  3/1 - 3/7 171   98   25   6       300
6 ท33203 นิทานพื้นบ้าน ม.3 21   17   10           48
7 ท41102 ภาษาไทย 2 ม.4/1 - 4/6 52 90 74 22             238
8 ท41202 การเขียน 2 ม.4/3 - 4/6 21 76 39 17             153
9 ท42104 ภาษาไทย 4 ม.5/1 - 5/6 2 51 64 32 29 15 12 4     209
10 ท42204 วรรณคดีมรดก  ม.5/3 - 5/6 1 28 39 20 12 13 5 7     125
11 ท43106 ภาษาไทย 6 ม.6/1 - 6/6 28   66   71   33       198
12 ท43205 หลักภาษาไทย ม6/3 - 6/4 33   9   7   6       55
13 ท43206 วรรณกรรมพื้นบ้าน  ม.6/5- 6/6 22   13   17   3       55
    รวม   456 347 547 215 260 81 87 17 2   2012
    ร้อยละ   22.67 17.24 27.19 10.69 12.92 4.02 4.32 0.84 0.1   100