เกียรติยศ - ความภาคภูมิใจ ประจำปี 2551
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม


นักเรียน
ครู
โรงเรียน
     
การประกวดละครเวทีสั้นและกล่าวสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2551 ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา
   
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดละครเวที เรื่อง ทำความดี ตามคำพ่อ
  นักเรียน ม.3/1 จำนวน 10 คน
  • ด.ญ.ฉัตรลักษณ์ โรจนเบญจวงศ์
  • ด.ญ.ปรียาวัลย์ เลี้ยงอยู่
  • ด.ญ.ดวงพร เพ็ญวงศ์
  • ด.ญ.จารุวรรณ สุภาพ
  • ด.ญ.มาลินี แก้วประภา
  • ด.ญ.วราพร ปัญญา
  • ด.ช.ภานุวัฒน์ คำฮอม
  • ด.ช.จารึก ปิติ
  • ด.ช.อวกาศ มาตรมูล
  • ด.ช.ไตรทศ ไชยปัญญา
 • รางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ ทำความดี ตามคำพ่อ
  • ด.ญ.นันทิดา ยารังษี นักเรียน ม. 3/2
   
การประกวดแข่งขันคัดลายมือ ระดับช่วงชั้น 4
วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ณ สพท.พย.1
   
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • นางสาวอมรรัตน์ ยาสมุทร
  • นางสาวกนกพร แก้วมูล
  • นายณัฐพล โฉมศรีรัตนกุล
  • นางสาวยุวดี นามวงศ์
  • นางสาวอรพรรณ นามวงศ์
  • นางสาวจุรีรัตน์ จำรัส
 • ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ประเภทเดี่ยว
  • นางสาวศศิธร เมืองมูล
   
การประกวดสุนทรพจน์กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2551
วันที่ 26 มิถุนายน 2551 ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
   
 • ด.ช.นฤเดช สุริยะวงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
 • ด.ญ.ชยุดา ฟองแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3
   
การประกวดการแต่งและอ่านบทร้อยกรองของนักเรียน ช่วงชั้น 3-4
โครงการส่งเสริมความสามารถการเขียนบทร้อยกรองและการอ่านออกเสียงภาษาไทย
วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ณ สทพ.พย.1
   
 • ช่วงชั้น 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
  ด.ช.สำราญ สีเทา และ ด.ช.พรพรหม กมลบูรณ์
 • ช่วงชั้น 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
  นายเอกพันธ์ แข็งแรง และ นางสาววันเพ็ญ เจริญสุข

 

 

การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ ประจำปี 2551
2-3 สิงหาคม 2551 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
   

ภาษาไทย

 • ด.ญ.ดาริน นันทะชาติ
  ได้รับรางวัลการอ่านร้อยแก้ว ช่วงชั้น 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 • น.ส.นิตยา เขื่อนแก้ว
  ได้รับรางวัลการอ่านร้อยแก้ว ช่วงชั้น 4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 • ด.ช.ณัฐพงษ์ ไชยทิศ
  ได้รับรางวัลการอ่านทำนองเสนาะ ช่วงชั้น 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 • นายทัศนัย ไชยวงศ์
  ได้รับรางวัลการอ่านทำนองเสนาะ ช่วงชั้น 4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 • นายณัฐกิจ ธรรมสอน
  ได้รับรางวัลการขับเสภา ช่วงชั้น 4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 • ด.ช.จักรพล สมศรี
  ได้รับรางวัลการอ่านจับใจความสำคัญ ช่วงชั้น 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 • นายชัยรัฐ ชโยดม
  ได้รับรางวัลการอ่านจับใจความสำคัญ ช่วงชั้น 4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 • ด.ญ.ชยุดา ฟองแก้ว
  ได้รับรางวัลการกล่าวสุนทรพจน์ ช่วงชั้น 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 • นายนพพงษ์ ขัติยะ
  ได้รับรางวัลการกล่าวสุนทรพจน์ ช่วงชั้น 4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 • นายพรพรหม กมลบูรณ์
  ได้รับรางวัลการแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้น 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 • นายเอกพันธ์ แข็งแรง
  ได้รับรางวัลการแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้น 4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 • นายนฤเดช สุริยะวงศ์
  ได้รับรางวัลการพูดเชิงสร้างสรรค์ ช่วงชั้น 3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 • นางสาวนฤมล นามวงศ์
  ได้รับรางวัลการพูดเชิงสร้างสรรค์ ช่วงชั้น 4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
 • นางสาวโสภา พรหมจักร์
  ได้รับรางวัลการแข่งขันภาษาล้านนา ช่วงชั้น 4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 • ด.ญ.จุนจิรา คำนันยา และนายไตรทศ ไชยปัญญา
  ได้รับรางวัลการตอบปัญหาสาระภาษาไทย ช่วงชั้น 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 • นายเอกพันธ์ แข็งแรง และนางสาวประกายทิพย์ ศรีวิชัย
  ได้รับรางวัลการตอบปัญหาสาระภาษาไทย ช่วงชั้น 4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ภาษาไทย - ครูผู้ฝึกสอน

 • นางสมพร บุตรศรี
  ผู้ฝึกสอนการอ่านร้อยแก้ว ช่วงชั้น 3-4
 • นางกรรณิการ์ มาตรมูล -
  ผู้ฝึกสอนการอ่านทำนองเสนาะ ช่วงชั้น 3-4
  ผู้ฝึกสอนการขับเสภา ช่วงชั้น 4
 • นายณัฐวุฒิ ชาวน่าน ผู้ฝึกสอนการอ่านจับใจความสำคัญ
  ช่วงชั้น 3-4
 • นางนพวรรณ มณี -
  ผู้ฝึกสอนการกล่าวสุนทรพจน์ ช่วงชั้น 3-4
  ผู้ฝึกสอนการแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้น 3-4
  ผู้ฝึกสอนการพูดเชิงสร้างสรรค์ ช่วงชั้น 3-4
 • นางสิริจันทร์ ปรังการ
  ผู้ฝึกสอนภาษาล้านนา ช่วงชั้น 4
  ผู้ฝึกสอนการตอบปัญหาสาระภาษาไทย
  ช่วงชั้น 3-4
 
     
     

 

เกียรติยศ - ความภาคภูมิใจ ประจำปี 2550
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

นักเรียน
ครู - ผู้บริหาร
โรงเรียน / กลุ่มสาระงาน /งาน
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    
 • นายชรินทร์ ฟุ้งรุ่งรัตติศัย ได้รับรางวัลรักการอ่าน ดีเด่น
 • เด็กหญิงฉัตรลักษณ์ โรจนเบญจวงค์ ได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนรักการอ่าน
 • นายสุภาพ หงษ์ทอง ได้รับรางวัลผู้บริหารส่งเสริมการอ่าน ดีเยี่ยม
 • นางอิสรา ทองรุ่ง ได้รับรางวัลครูส่งเสริมการอ่าน ดีเด่น
 • ห้องสมุดดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 • สถานศึกษาส่งเสริมการอ่าน ดีเด่น
 • สถานศึกษาส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ดีเด่น
ครูเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2550    
 
 • นางกัลยา เป็กเครือ ได้รับรางวัลครู